لینک مستقیم سرقت تعزیری در حقوق کیفری

جوینده گرامی در این پست شما فایل با عنوان سرقت تعزیری در حقوق کیفری را مشاهده می نمایید.
کلمات کلیدی:پایان نامه سرقت,دانلود پایان نامه سرقت,سرقت تعزیری,واکنش کیفری ناظر به سرقت تعزیری,سرقت تعزیری در حقوق کیفری

دانلود تحقیق رشته حقوق

مقدمه

که شامل دو مبحث می باشد.مبحث اول سرقت ساده را تعریف نموده و مجازات های آن را تعیین کرده است و مبحث دوم سرقت مشدد و انواع سرقت ها را بیان کرده است که به توضیحات آنها می پردازیم:

مبحث اول: سرقت ساده تعزیری

گفتار اول/ تعریف سرقت ساده:

ماده 197 «قانون مجازات اسلامی» در تعریف جرم سرقت اِشعار می دارد «سرقت عبارت است از ربودن مال دیگری به صورت پنهانی»[1]

در سرقت ساده ماده 661 مقرر می داردکه مجازات مرتکب حبس از سه ماه و یک روز تا دو سال و تا 74 ضربه شلاق خواهد بود. »مفاد ماده دلالت بر این دارد که قانونگذار تمام جرائمی را که از ماده 651 تا 660 مرور کرده موضوعاً تحت عنوان سرقت شناخته شده حتی جیب بری، و یا استفاده غیر مجاز از آب و برق و مانند ان را که واژه «سرقت» در مورد آن به کار نرفته است. هریک از شرایط مندرج در مواد قبل منتفی می باشد سرقت ساده تلقی می شود هر چند شرایط دیگر وجود داشته باشد.

به موجب ماده 227 ق.م.ع. سرقت ساده موجب حبس تادیبی از دو ماه تا دو سال بود و در عین حال پایین بودن ارزش مال مسروقه نیز در تخفیف مجازات موثر است.

گفتار دوم/ مجازات های سرقت ساده

بند اول: مجازات های اصلی:

برای تحقق مجازات سرقت ساده هیچ شرط اضافی لازم نیست. مجازات این نوع سرقت کم ترین مجازات یعنی سه ماه و یک روز تا دو سال و تا 74 ضربه شلاق است در این نوع سرقت علنی و فاقد کلیه شرایط اضافی است که برای سرقتهای مشدد پیش بینی شده است و با ربودن مال غیر، بدون اطلاع و رضایت صاحب مال محقق می شود.

از نظر فقهی بر سارق واجب است. علاوه بر تحمل مجازات (حدّ) عین مال مسروقه را به صاحبش بر گرداند. و اگر عین مال تلف شده ضامن مثل آن است و در صورتی که مثل نداشته باشد، باید قیمت آن را بپردازد[2]

بند دوم: مجازات های تبعی و تکمیلی:

به موجب ماده 696 ق. م. ا. « در کلیه مواردی که محکوم علیه علاوه بر محکومیت کیفری به رد عین یا مثل مال یا ادای قیمت یا پرداخت دیه و ضرر و زیان ناشی از حکم محکوم شده باشد و از اجرای حکم امتناع نماید، در صورت تقاضای محکوم له دادگاه با فروش اموال محکوم علیه به جز مستثنیات دین، حکم را اجرا یا تا استیفای حقوق محکوم له، محکوم علیه را بازداشت خواهد نمود[3]

مبحث دوم : سرقت مشدد تعزیری

براساس بند 16 ماده 198 ق. م. ا سرقت از اموال دولتی، مستلزم حد نیست. ظاهرأ مقنن برای اموال اشخاص خصوصی ارزش بیشتری قائل شده است، چرا که سرقت از اموال دولتی در صورتی که واجد کلیه شرایط اجرای حد نیز باشد مستلزم حد نمی داند.[4]

منظور قانونگذار اموال فاقد مالک شخصی است لذا سرقت از اموال عمومی مستلزم حد نیست. در عین حال، مقنن در حکم خاصی، مجازات سرقت نوشتجات و اسناد و اوراق و دفاتر دولتی و نیز سرقت مطالبی که در دفاتر مذکور مندرج است را تشدید نموده است. اگر سرقت توسط افراد عادی صورت گیرد به موجب ماده 35 ق . ت مجازات آن سه تاشش سال حبس، و اگر توسط کارمندی که نوشتجات و اسناد مذکور به او سپرده شده است صورت گیرد مجازاتش سه تا ده سال حبس خواهد بود و به موجب ماده 36 ق . ت در صورتی که مرتکب، عُنُفأ نوشتجات و اسناد را بر باید، حسب مورد محکوم به حداکثر مجازات های مقرر در ماده 35 و 36 ق . ت . (6 سال و 10 سال ) خواهد شد و این مجازات مانع از اجرای مجازات جرایمی که از قهر و تشدید حاصل می شود نخواهد بود.

گفتار اول : سرقت مقرون به پنج شرط مشدد

به موجب ماده 651: هرگاه سرقت جامع الشرایط حد نباشد ولی مقرون به تمام پنج شرط ذیل باشد، مرتکب از پنج تا بیست سال حبس و تا 74 ضربه شلاق محکوم می گردد :

1-سرقت در شب واقع شده باشد. 2- سارقین دو نفر یا بیشتر باشند. 3- یک یا چند نفر از آنها حامل سلاح ظاهر یا مخفی بوده باشند. 4- از دیوار بالا رفته یا حرز را شکسته یا کلید ساختگی به کار برده یا اینکه عنوان یا لباس مستخدم دولت را اختیار کرده یا برخلاف حقیقت خود را مأمور دولتی قلمداد کرده یا در جایی که محل سکنی یا مهیّا برای سکنی یا توابع آن است سرقت کرده باشند. 5- در ضمن سرقت، کسی را آزار یا تهدید کرده باشند.[5]

گفتار دوم : سرقت مقرون به آزار:

، به موجب ماده 652 قانون تعزیرات، مصوب سال 1375 هرگاه سرقت مقرون به آزار باشد به حبس از سه ماه تا ده سال و شلاق تا 74 ضربه محکوم می شود. و اگر جرحی نیز واقع شده باشد علاوه بر مجازات جرح ، به حداکثر مجازات مذکور در این ماده محکوم می گردد. در تحقیق این جرم، شدت آزار شرط نیست ، بنابراین نواختن یک سیلی به گوش مالباخته برای تحقق شرط مذکور در ماده کفایت می کند. همین طور منظور از جرح در ماده نیز هر نوع جراحتی، اعم از سطحی و عمیق می باشد.[6]

بنابراین تهدید را می توان نوعی آزار روحی دانست، همچنین آزار رساندن یا تهدید کردن حتمأ نباید بر شخص مالباخته صورت گیرد و او را مورد ضرب و شتم قرار داد و جسم او را جراحت داد بلکه افرادی که در صحنه سرقت هستند مثل : مستخدم ، همسر یا فرزند صاحب مال و حتی رهگذری که هیچ ارتباطی با صاحب مال ندارد اگر مجروح گردد یا کشته شوند برای تحقق شرط آزار مذکور در ماده کفایت می کند، همچنین باید تعیین شود که سرقت در چه زمانی تمام می شود مثلأ اگر سارق پس از خارج کردن مال از اتاق در داخل حیاط با صاحب مال درگیر شود، جرم سرقت هنوز تمام نشده و در نتیجه وی به ارتکاب سرقت مقرون به آزار محکوم خواهد شد. از طرفی هرگاه وی پس از تمام شدن عمل سرقت در حین فرار در خیابان به دیگری آزار برساند عمل وی را نمی توان سرقت مقرون به آزار دانست.


[1] . - میر محمد صادقی، حسین، حقوق کیفری اختصاصی ، ص315

[2] . حبیب زاده، محمد جعفر، سرقت در حقوق کیفری ایران،ص140

[3] . همان، ص 141.

[4] . همان،ص44

[5] . میرمحمد صادقی، حسین، حقوق کیفری اختصاصی، ص306

[6] . همان،ص302

فهرست

مقدمه 2

واکنش کیفری ناظر به سرقت تعزیری

مبحث اول: سرقت ساده تعزیری

گفتار اول: تعریف سرقت ساده

گفتار دوم: مجازات سرقت ساده

بند اول: مجازات اصلی

بند دوم: مجازات های تبعی و تکمیلی

مبحث دوم: سرقت مشدد تعزیری

گفتار اول: سرقت مقرون به پنج شرط مشدد

گفتار دوم: سرقت مقرون به آزار

گفتار سوم: سرقت مسلحانه دسته جمعی در شب

گفتار چهارم: سرقت وسائل و متعلقات تاسیسات عمومی

گفتار پنجم: سرقت از اماکن محل وقوع حوادث طبیعی

گفتار ششم: کیف زنی و جیب بری

گفتار هفتم: استفاده غیر مجاز از آب و برق و گاز و تلفن

گفتار هشتم: سرقت اموال تاریخی و فرهنگی

گفتار نهم: سرقت فاقد شرایط اجرای حد و موجب اخلال در نظم

گفتار دهم: سرقت در فضای مجازی (سرقت رایانه ای)

منابع و مآخذ

ا

ادامه مطلب و دریافت فایل

جایگاه و نقش نظام ارزیابی عملکرد در فرآیند توسعه منابع انسانی سازمان:سیستم های هوش تجاری,روش های ارزیابی عملکرد,مدیریت عملکرد منابع انسانی,ارزیابی عملکرد مدیریت منابع انسانی در سازمان,نقش ارزیابی عملکرد در فرآیند توسعه منابع انسانی سازمان,ارزیابی عملکرد به وسیله تکنیک هوش تجاری,پایان نامه ارزیابی عملکرد,تشریح مدل جامع ارزیابی عملکرد منابع انسانی,نقش فناوری اطلاعات در ارزیابی عملکرد

شفافیت و عدم شفافیت در بازار سرمایه ایران:دانلود پایان نامه رشته حسابداری,دانلود پایان نامه حسابداری,شفافیت و عدم شفافیت در بازار سرمایه ایران,بازار سرمایه ایران,شفافیت در بازار سرمایه ایران,عدم شفافیت در بازار سرمایه ایران

جایگاه اخلاق حرفه ای در پژوهش با تاکید بر حقوق کیفری:اخلاق پژوهش در حقوق کیفری,اخلاق حرفه ای در پژوهش,اخلاق پژوهشگری در حقوق کیفری,خاستگاه مسائل اخلاقى در پژوهش,مسایل اخلاقی مربرط به فرآیند پژوهش,مقاله اخلاق در پژوهش,کاربرد اخلاق در پژوهش چیست

پروپوزال نقش مدیریت انتظامی در کنترل پدیده بد حجابی منطقه دو تهران:پروپوزال کنترل پدیده بدحجابی,پروپوزال کنترل بدحجابی در تهران,پروپوزال کنترل بد حجابی در منطقه دو تهران,نقش مدیریت انتظامی در کنترل پدیده بد حجابی,تاثیر اقدامات ایجابی نیروی انتظامی در برخورد با بدحجابی,تاثیر اقدامات سلبی نیروی انتظامی در برخورد با بدحجابی,پروپوزال نقش مدیریت انتظامی در کنترل پدیده بد حجابی منطقه دو تهران

مبانی نظری و پیشینه تحقیق اثربخشی مدیریت دانش:مبانی نظری اثربخشی مدیریت دانش,دانلود مبانی نظری اثربخشی مدیریت دانش,پیشینه تحقیق اثربخشی مدیریت دانش,ادبیات نظری اثربخشی مدیریت دانش,فصل دوم پایان نامه اثربخشی مدیریت دانش,مبانی نظری و پیشینه تحقیق اثربخشی مدیریت دانش,ادبیات و مبانی نظری اثربخشی مدیریت دانش

بررسی اثرات ارزش ویژه برند بر ارزیابی تعمیم برند:ارزش ویژه برند کاله,ارزش ویژه برند در شرکت کاله,رابطه ارزش ویژه برند با تعمیم برند,بررسی تاثیر ارزش ویژه برند بر ارزیابی از بسط برند,پایان نامه ارزش ویژه برند,پایان نامه بسط برند,پایان نامه ارزش ویژه برند در شرکت کاله

علل عدم استفاده از صورتهای مالی تلفیقی در تصمیم گیری مدیران:كنترل موثر,سهم اقلیت,نفوذ قابل ملاحظه,صورتهای مالی تلفیقی,واحدهای تجاری اصلی و فرعی,علل عدم استفاده از صورتهای مالی تلفیقی,علل عدم استفاده از صورتهای مالی تلفیقی در تصمیم گیری مدیران,دانلود مقاله کارشناسی ارشد رشته حسابداری

رویکردهای مختلف مدل سازی ارزیابی ریسک حسابرسی:ریسک حسابرسی,تصمیم مدل سازی شده,رویكردهای مدل سازی تصمیم,مدل سازی ارزیابی ریسک حسابرسی,رویکردهای مختلف مدل سازی ارزیابی ریسک حسابرسی,مدل سازی ارزیابی ریسك حسابرسی استفاده از یك مشتق دیگر بجای استفاده از مدل پایگاه دانش,دانلود پایان نامه حسابداری

پاورپوینت جزوه اکولوژی عمومی دکتر علی اصغر نیشابوری:جزوه اکولوژی عمومی ,دکتر علی اصغر نیشابوری

تصحیح کمبود ولتاژ ناشی از راه‌اندازی موتور القائی با استفاده از جبرانگر D-Statcom:کمبود ولتاژ,کنترل مستقیم,جبرانگر سنکرون استاتیکی توزیع,تصحیح کمبود ولتاژ ناشی از راه‌اندازی موتور القائی,جبرانگر DStatcom,همکاری در فروش فایل,فروش فایل,fileina,فروشگاه ساز فایل,فروشگاه فایل,خرید مقاله و تحقیق مهندسی برق